Uskyldsren kærlighed

Hvad mener vi med
"uskyldsren kærlighed"

"Uskyldsren kærlighed" er den måde, som vi har valgt at oversætte "pure love" på. "Pure love" indgår i navnet på sammenslutningen PLA - Pure Love Alliance - som SMUK er en selvstændig dansk afdeling af.

Vi vil forklare begrebet "uskyldsren kærlighed" ved først at præsentere vores definition af "kærlighed"og derefter en definition af "uskyldsren". Dette efterfølges af en filosofisk synsvinkel på begrebet uskyldsren kærlighed. På den basis forklarer vi, hvad vi mener med "absolut sex".

 

Hvordan definerer vi kærlighed?

Vi definerer kærlighed ud fra en bestemt opfattelse af dens to basale former - social og sexuel kærlighed:
For det første opfatter vi kærlighed som ønsket om og villigheden til at give af os selv for at hjælpe og glæde andre. Synonymer kan opfatte begreber som barmhjertighed, medlidenhed, overbærenhed og velgørenhed.
Her er det dog vigtigt for os, at skelne mellem de to basale former for kærlighed: sexuel kærlighed og social kærlighed, som vi definerer på følgende måde:
Sexuel kærlighed er kærlighed i ægteskabet mellem en mand og en kvinde, og dette sexuelle forhold er unikt og bør ikke deles med andre. På den anden side er social kærlighed ikke sexuel. Den er heller ikke forbeholdt til kun ét menneske og det betyder, at man kan dele denne form for kærlighed med andre.
Den sociale kærlighed omfatter alle ens medmennesker på tværs af religion, race, kultur og nationalitet og er i sin natur betingelsesløs, uselvisk og uden forbehold; den sexuelle kærlighed reserveres til ægteskabet og er i sin natur uselvisk, unik og udelelig med andre.
Ideelt set skal vi først i familien opleve og lære om denne form for kærlighed og siden bruge vores erfaringer herfra, som en basis for at skabe succes i vores eget fremtidige ægteskab og familie og andre relationer i samfundet.

Love

 

Hvordan definerer vi uskyldsren?

 

Som en naturlig forlængelse af ovenstående definition af kærlighed, bliver det afgørende for dens virkeliggørelse, at man bruger sine teenage- og ungdomsår til at "skabe en ægte basis for at elske". Denne basis består primært af to elementer: at kultivere sit hjerte og karakter og at afstå fra sex før ægteskab.
Et andet ord på dansk for uskyldsren er "jomfruelig". I dets umiddelbare betydning indeholder det kun det ene element - nemlig det at afstå fra sex før ægteskab. Vi lægger dog afgørende vægt på, at "jomfruelighed" ikke er en dyd eller mål i sig selv, uden at være en del af en livsstil, som også indeholder, at man bliver en person med en givende karakter. For at understrege, at begge elementer er lige afgørende, har vi valgt ordet "uskyldsren" istedet for "jomfruelig", da det er mindre ladet med medbetydninger og derfor bedre egnet til at kunne forklare begge dets elementer.

Tilsammen repræsenterer de to ord "uskyldsren kærlighed" den livsstil og "basis for at elske", som det er vores overbevisning, skaber det bedste grundlag for livsglæde i sin ungdom og ægteskab.

 

En filosofisk synsvinkel på begrebet "uskyldsren kærlighed"

Det er vores overbevisning, at synspunktet om "uskyldsren kærlighed" afspejler hvad kan kaldes "kærlighedens naturlove". Disse usynlige love må efterleves for at kvaliteten af min og vores kærlighed kan blive "uskyldsren", hvilket her betyder at indeholde kvaliteter som "opbyggelig, konstruktiv, fredsskabende og til glæde og gavn for andre". Disse kvaliteter vil så blive synliggjort i min tilværelse og mit forhold til andre når jeg efterlever "kærlighedens naturlove". I SMUK´s undervisningsprogram lægges der vægt på to centrale love:

1) At leve til gavn for andre

2) Den sexuelle kærlighed tilhører eksklusivt ægteskabet mellem en mand og kvinde - ikke før eller udenfor.

Det er vores overbevisning, at ved at holde fast i "kærlighedens naturlove" kommer vi til at besidde en "nøgle" til at vi mennesker kan skabe succesrige relationer til andre mennesker og naturen omkring os. Denne nøgle er det enhvers personlige ansvar og udfordring at sætte i låsen, dreje om og se hvilken tilværelse og fremtid, der gemmer sig bag døren. Det kan ingen andre gøre for mig.

Det er vores overbevisning, at det er den nøgle, som livet har givet os, til at vi kan åbne døren op for menneskets ultimative "evolutionære udviklingstrin": Homo Pax - "det fredsskabende menneske".


Det er vores overbevisning, at disse "kærlighedens naturlove" og de love som vi kender fra fysikken, i virkeligheden er to sider af samme mønt og er en afspejlning og forlængelse af hinanden. Således skulle vi ved at studere fysikkens love og naturen, kunne erkende de usynlige naturlove, der gælder i "kærlighedens univers" og som kan skabe en tilsvarende harmoni i det menneskelige samfund.

 

Et eksempel finder man fra meteorologien: Når solen opvarmer jorden dannes højtryk og lavtryk. Luften fra højtrykket vil uden tøven bevæge sig mod et lavtryk, fylde det op og udligne trykforskellen. Det vil i processen selv blive til et lavtryk, som så igen vil blive fyldt op fra et nærliggende højtryk o.s.v. På samme måde burde personer, familier, samfund og nationer, som har store midler til rådighed, ligesom højtrykket, uden tøven gøre sine midler tilgængelige for personer, familier, samfund og nationer der er i nød og udligne forskellen. De vil så selv i processen blive til et "lavtryk". Dog, ved at ofre sig på den måde for andre vil andre omkringliggende "højtryk" med mange midler, uden tøven blive motiveret til at hjælpe dem til velstand igen o.s.v.
Her er ordene "uden tøven" de vigtige: på samme måde som højtrykket "ved", at dets høje tryk er forårsaget af den udefrakommende varme fra solen, burde priviligerede personer, familier, samfund og nationer erkende, at deres mange midler ikke kun skyldes deres egen fortjeneste, men også skyldes fordelagtige omstændigheder udenfor dem selv. På den måde lærer naturen os en vigtig pointe, nemlig den at hvad vi har til rådighed, retmæssigt bør komme andre uden for vores cirkel til gode. Således skulle hver af os lære fra naturen og blive til et "højtryk", der uden tøven bevæger sig mod "lavtrykket" for at udligne forskellen. Hvis vi bliver til personer, samfund og nationer, der på den måde praktiserer "kærlighedens naturlove" vil solen uden tvivl skinne på vores vej.

 

Hvad mener vi med absolut sex?

"Absolut sex" repræsenterer det ideal, hvor sex har det bestemte formål at være et redskab til at bringe "uskyldsren kærlighed" til sin fuldkommengørelse i ægteskabet. Ved "absolut" forstås at den sexuelle kærlighed praktiseres i overenstemmelse med "kærlighedens naturlove". Ved at være det, vil sex kunne opfylde den funktion at smede en mand og kvindes ægteskabelig bånd sammen til ubrydelighed. Deres forening og kærlighed vil så naturligt komme til at svinge i takt med universets egen bølgelængde i den grad, at når de mødes, vil hele universet blive tiltrukket, svinge med og eksplodere og de vil opleve den ultimative lykke i deres forhold, og skabe en familie der bidrager konstruktivt til sine omgivelser.

"Kærlighed dækker både social og sexuel kærlighed.
Den sociale kærlighed omfatter alle ens medmennesker på tværs af religion, race, kultur og nationalitet og er i sin natur betingelsesløs, uselvisk og uden forbehold.
Den sexuelle kærlighed reserveres til ægteskabet og er i sin natur uselvisk, unik og udelelig med andre"